Učíme se společně – pracovní listy pro skupinové a kooperativní učení v 5. ročníku základní školy – 1. díl

Naše cena s DPH: 129 

Anotace

Pracovní listy pro skupinové a kooperativní učení ve 5. ročníku základní školy

Učíme se společně v 5. ročníku ZŠ- pracovní listy

Mají dva díly, ve kterých se prolíná učivo z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Děti si při nich prohlubují znalosti z těchto předmětů, ale využívají i své dovednosti z výtvarné výchovy a pracovních činností. Některé skupinové práce jsou obohaceny i o cizí jazyky – angličtinu, francouzštinu a němčinu, děti si při plnění úkolů vyberou pouze ten cizí jazyk, kterému se učí.

Ve většině skupinových prací je využito skládání částí obrázku do tabulky podle určitého pravidla. Dětem ve skupince jsou předloženy na listech různě rozmístěné části obrázku, které žáci mnohdy nejdříve vykreslují podle návodu – například podle výsledků příkladů (každému výsledku je přiřazena určitá barva), pak pečlivě vystřihnou i s pomocným údajem, pomocí kterého přiřazují část obrázku na správné místo do tabulky. Kartičky částí obrázku děti lepí do tabulky již bez pomocných údajů. Při bezchybném postupu se objeví celý obrázek.

Publikace obsahuje listy, ve kterých žáci pracují s textem, hledají slova, která do něj nepatří, doplňují do textu chybějící údaje, slova z nápovědy. Na základě přečteného textu řeší úkoly, odpovídají na otázky, vybírají pravdivá tvrzení, cvičí se ve čtení s porozuměním, třídí pojmy, luští, pracují s chybou, …

Vzhledem k tomu, že řada cvičení je náročnější, žáci by měli mít možnost při jejich vypracování používat dětské knihy, učebnice, slovníky, odborné knihy, encyklopedie, internet, …

Jednotlivé skupinové práce jsou poměrně obsažné, zahrnují i náměty na projekty a další rozšiřující úkoly. Proto doporučuji jednu skupinovou práci rozdělit na více částí a věnovat se jí postupně delší dobu. Na plnění některých úkolů a pečlivé zpracování projektů se děti budou potřebovat předem připravit, nahlížet do encyklopedií, map, zjišťovat údaje na internetu.

Cílem této pracovní učebnice je nejen usnadnit učitelům přípravu na vyučování, poskytnout určitou další inspiraci, ale hlavně zpestřit dětem jejich výuku ve škole.

Publikace je úmyslně slepená tak, aby se listy z vazby dobře odtrhávaly. Takže by se měla kniha jakoby rozlepovat. Učiteli to velmi usnadní práci při přípravě na hodinu. Vybere si pouze určitou skupinovou práci nebo některé listy, pohodlně je vytrhne, rozdá žákům do skupinek a po vypracování např. vystaví na nástěnce, založí dětem do portfolií apod.

Skladem
Informace