Matematika pro 5. ročník základní školy 1. díl

Naše cena s DPH: 68 

Anotace

1. díl
* Co si pamatujeme z loňského roku
Porovnávání čísel do milionu
Zaokrouhlování čísel do milionu
Sčítání, odčítání
Závorky, pořadí početních operací
Vyzkoušejte se
Nestandardní úlohy
Písemné sčítání a odčítání
Násobení a dělení
Roznásobení součtu a rozdílu
Písemné násobení
Dělení se zbytkem
Písemné dělení
Vyzkoušejte se
Počítání v oboru přes milion
Porovnávání čísel v oboru přes milion
Zaokrouhlování, sčítání a odčítání v oboru přes milion
Násobení v oboru přes milion
Dělení čísel větších než milion
Vyzkoušejte se
Geometrie kolem nás
Co už umíme?
Měření úseček
Jednotky délky
Součet délek úseček
Porovnávání úseček
Vzájemná poloha přímek v rovině
Střed úsečky, osa úsečky
Trojúhelník
Obvod trojúhelníku
Obdélník
Čtverec
Rovnoběžník
Obvod obdélníku a čtverce
Mnohoúhelníky
Obvody mnohoúhelníků
Kružnice, kruh
Rýsujeme kružnice
Zobrazujeme tělesa
Stavby z krychlí
Tělesa kolem nás
Opakování
Jednotky času
Jízdní řád
Jednotky času

Skladem
Informace